top of page

Scola Telcz

SCOLA TELCZ je multidisciplinární škola výzkumných a odborných institucí zabývajících se problematikou uchování kulturního dědictví v širším kontextu. Záměrem školy je rozvíjení holistických konceptů podložených reálnými potřebami obyvatel, státní správy a samosprávy, a to na příkladech řešení úprav konkrétních objektů, urbanistických projektů či požadavků na změny stávající situace. Výuka probíhá v podmínkách historického města Telče zapsaného na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Strukturální základ proto tvoří mimo jiné i koncept UNESCO zvaný "5C".

 

Cílem aktivity SCOLA TELCZ je zprostředkovat účastníkům složitost a vzájemné souvislosti v koncepčních návrzích a urbanistických úlohách v prostředí historických center a jejich okolí. Nejedná se pouze o technické, ekonomické a funkční aspekty, ale i o kulturní a sociální potřeby. Zvláštním přínosem celé aktivity je pochopení, argumentace a spolupráce mezi různými obory při plnění konkrétního úkolu.

 

SCOLA TELCZ poskytuje tento vhled (tj. holistické vnímání úkolu a jeho složitosti) formou odborných přednášek, exkurzí nebo různých akcí s účastí veřejnosti. Ve skupinách účastníků z různých zemí a odlišných oborů činnosti pak pod odborným dohledem probíhá koncepční projektová práce. Výsledky jsou prezentovány veřejnosti i odpovědným orgánům, příslušným organizacím a odborníkům a to včetně prostoru na vzájemné diskuse. Výstupy jednotlivých projektů a aktivit mají podobu konkrétních návrhů a napomáhají k zachování a rozvoji města.

 

SCOLA TELCZ je určena zejména studentům magisterských a doktorských studijních programů a vědeckým pracovníkům z různých oborů jako je: architektura, stavební inženýrství, ekonomika, geografie, sociologie, dějiny umění, vzdělávání a další příbuzné obory.

Univ.-Prof. Dipl. Arch. ETH Dr. Christian Hanus

bottom of page