top of page

ochrana dat

Jsme rádi, že máte zájem o naše stránky.

 

V tomto prohlášení o ochraně údajů vás informujeme o činnostech zpracování vašich osobních údajů na našich webových stránkách.

 

Ochrana vašich osobních údajů a vašeho soukromí je pro nás obzvláště důležitá. Vaše údaje tedy zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení [Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o o volném pohybu údajů ao zrušení směrnice 95/46/EG (GDPR), zákona o ochraně osobních údajů z roku 2018 (DSG 2018), zákona o telekomunikacích z roku 2003 (TKG 2003)].

 

Odpovědný a pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Odpovědný za ochranu údajů podle čl. 4 Z 7 DSGVO pro tuto webovou stránku

 

Danube University Krems - Univerzita pro další vzdělávání (dále jen Danube University Krems)

Dr.-Karl-Dorrek-Strasse 30

3500 Krems na Dunaji

 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich údajů, neváhejte nás kontaktovat takto:

 

+43  2732 8930

datenschutz@donau-uni.ac.at

 

Zpracování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

Zpracování přístupových údajů

 

cookies

Používání technických cookies

Abychom zatraktivnili návštěvu našich webových stránek a umožnili používání některých funkcí, používáme na různých stránkách tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem koncovém zařízení. Umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při vaší příští návštěvě. Soubory cookie jsou nastaveny v souladu s právním stavem podle práva Unie a Rakouska (článek 5 odst. 3 směrnice o ochraně soukromí v elektronických komunikacích a článek 96 odst. 3 TKG 2003).

 

Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli o nastavení cookies informováni a individuálně se rozhodli, zda je přijmete nebo pro určité případy nebo obecně vyloučíte přijímání cookies. Deaktivace cookies však může omezit funkčnost našeho webu.

 

právní základ

Právním základem pro nastavení technických cookies je oprávněný zájem (nabídka online služeb & zabezpečení dat) v souladu s čl. 6 odst. 1 f GDPR.

 

Google Analytics

Naše webové stránky využívají funkce webové analytické služby Google Analytics. K tomuto účelu se používají soubory cookie, které umožňují analýzu používání webu vašimi uživateli. Takto vygenerované informace jsou přeneseny na server poskytovatele a tam uloženy.

Tomu můžete zabránit nastavením prohlížeče tak, aby se neukládaly žádné soubory cookie.

S poskytovatelem jsme uzavřeli odpovídající smlouvu o zpracování dat objednávky.

Vaše IP adresa je zaznamenána, ale okamžitě pseudonymizována. V důsledku toho je možná pouze hrubá lokalizace.

Vztah s poskytovatelem webové analýzy je založen na smlouvě „Privacy Shield“ podepsané společností Google.

 

právní základ

Právním základem pro používání Google Analytics je oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), který spočívá ve vyhodnocování webových stránek a analýze webových aktivit.

 

příjemce údajů

Tyto údaje jsou předány společnosti Google pro uvedené účely.

 

doba uložení

Osobní údaje (údaje na úrovni uživatele a události) budou uchovávány po dobu 26 měsíců a poté smazány.

 

Sociální pluginy

Na webových stránkách jsou integrovány sociální pluginy („pluginy“). Toto jsou sociální sítě 

Facebook, Twitter, Youtube, Xing a Google+.

 

Účel a rozsah shromažďování a dalšího zpracování údajů, jakož i použití údajů provozovatelem, včetně vašich práv v tomto ohledu a nastavení možností ochrany vašeho soukromí, naleznete v příslušných informacích o ochraně údajů:

https://www.facebook.com/policy.php

https://twitter.com/de/privacy

https://www.youtube.com/t/terms?gl=DE&hl=de

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

https://policies.google.com/privacy?hl=de

 

Odkazy

Web obsahuje odkazy na jiné weby. Tyto odkazy na webové stránky ostatních účastníků internetu jsou poskytovány jako služba pro pokrytí případných dalších informačních potřeb přistupující strany. Danube University Krems nemá na jejich obsah žádný vliv. Danube University Krems nepřebírá žádnou odpovědnost za tento obsah. Za obsah a správnost zde uvedených informací odpovídá výhradně příslušný poskytovatel odkazované webové stránky.

 

online formuláře

účel zpracování

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím online formuláře na webu, budou Vámi poskytnuté údaje zpracovány za účelem vyřízení poptávky a pro následné dotazy.

 

právní základ

Zpracování Vašich osobních údajů při kontaktování je založeno na realizaci předsmluvních opatření v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

 

doba uložení

maximálně 7 let

 

příjemce údajů

Dunajská univerzita Krems

 

odvolání vašeho souhlasu

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvoláním vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu až do doby odvolání.

 

Newslettery a informační e-maily („e-mail“)

účel zpracování

Osobní údaje, které poskytnete při registraci k odběru vybraného newsletteru a pro informační e-maily („e-mail“), budou použity za účelem zasílání informací mimo jiné o studiu a výuce, výzkumu a akcích _cc781905-5cde-3194 - bb3b-136bad5cf58d_e-mailem a pokud jste nám dobrovolně poskytli svou adresu a telefonní číslo, mohou být také zpracovány poštou a/nebo telefonicky a k vyhodnocení klikacího chování příjemce e-mailu.

 

právní základ

Zpracování vašich osobních údajů je založeno výhradně na souhlasu, který jste udělili (čl. 6 odst. 1 písm. DSGVO) se zasíláním newsletteru a informačních e-mailů (dále jen „e-mail“).

 

doba uložení

Údaje zpracovávané pro uvedené účely budou uchovávány do doby, než odvoláte svůj souhlas se zasíláním newsletterů a info-mailů (dále jen „e-mail“). Kromě toho jsou uchovávány pouze nezbytně nutné údaje na základě platných zákonných ustanovení za účelem prokázání vašeho souhlasu nebo vašeho odvolání.

 

příjemce údajů

Dunajská univerzita Krems

 

odvolání vašeho souhlasu

Svůj souhlas se zasíláním konkrétního newsletteru můžete kdykoli odvolat na příslušné stránce pro odhlášení newsletteru na webu Danube University Krems. Seznam všech newsletterů najdete na www.donau-uni.ac.at/newsletter. Z odběru newsletteru pro každý jednotlivý newsletter se také můžete kdykoli odhlásit kliknutím na tlačítko „Odhlásit se z newsletteru“ na konci každého newsletteru. Svůj souhlas se zasíláním info-mailů („e-mail“) můžete kdykoli odvolat na stránce přihlášení a odhlášení „e-mailu“ na www.donau-uni.ac.at/epost. Odvoláním vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu až do doby odvolání.

 

bezpečnost dat

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás obzvláště důležitá.

Danube University Krems přijímá vhodná technická a organizační opatření v souladu se současným stavem techniky, náklady na implementaci a typem, rozsahem, okolnostmi a účely zpracování, jakož i pravděpodobností výskytu a závažností rizika pro práva a svobody fyzických osob podle čl. 32 GDPR.

 

S ohledem na to jsou mimo jiné přijata následující opatření k ochraně vašich údajů a k jejich zabezpečení proti ztrátě, zničení, přístupu, úpravě a šíření neoprávněnými osobami:

 

Zajištění důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů a služeb souvisejících se zpracováním;

Zajištění rychlého obnovení dostupnosti osobních údajů v případě fyzického nebo technického incidentu;

Zavádění postupů pro pravidelnou kontrolu, posuzování a hodnocení účinnosti technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti zpracování.

 

Vezměte prosím na vědomí, že nepřebíráme žádnou odpovědnost za zveřejnění informací v důsledku chyb při přenosu dat a/nebo neoprávněného přístupu třetích stran, které jsme nezpůsobili nebo se k nim nepřiřadili.

 

Vaše práva

Jako uživatel našeho webu máte následující práva:

 

Právo na informace (článek 15 GDPR): Máte právo vyžádat si potvrzení od Danube University Krems, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány. Kromě toho máte právo získat další informace o konkrétních účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, době uchovávání, existenci práva na výmaz nebo opravu vašich osobních údajů nebo na omezení zpracování a právo vznést námitku, existenci práva podat stížnost a požadovat všechny dostupné informace o původu vašich údajů.

 

Právo na opravu (článek 16 GDPR): Máte právo požadovat okamžitou opravu vašich osobních údajů od Danube University Krems. Toto právo zahrnuje opravu nepřesných údajů a doplnění neúplných osobních údajů.

 

Právo na výmaz (článek 17 GDPR): Máte právo požádat Danube University Krems o okamžité vymazání vašich osobních údajů, pokud důvody uvedené v čl. 17 odst. 1 písm. a až f GDPR (např. již pominul účel zpracování) a zpracování Vašich osobních údajů není nutné.

 

Právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR): V případech uvedených v článku 18 GDPR (např. nesprávnost zpracovávaných osobních údajů, nezákonnost zpracování atd.) máte také právo požadovat, aby Danube University Krems omezila zpracování poptávky.

 

Právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR): Máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli Danube University Krems, ve strukturovaném, běžném formátu a požádat, aby Danube University Krems Danube University Krems tyto údaje předala společnosti jinou odpovědnou osobou (např. do jiné advokátní kanceláře).

 

Právo vznést námitku (článek 21 GDPR): Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na těchto webových stránkách.

 

Odvolání prohlášení o souhlasu (článek 7 GDPR): Máte možnost kdykoli odvolat jakýkoli souhlas, který jste udělili Danube University Krems.

 

Právo na stížnost: můžete také kdykoli odeslat stížnost na adresu die 

Rakouský úřad pro ochranu osobních údajů, 

 

Rakouský úřad pro ochranu údajů

Wickenburggasse 8

1080 Vídeň

 

Telefon: +43 1 521 52-25 69

E-mail: dsb@dsb.gv.at

 

 

S výjimkou práva na odvolání k rakouskému úřadu pro ochranu údajů můžete svá práva jako subjekt údajů uplatnit u Danube University Krems na následující adrese: datenschutz@donau-uni.ac.at

bottom of page